۰۲۱ ۸۸۷۴۸۸۳۷
info@jamegraphic.com

درباره ما

مدیران شرکت جامع هلدینگ

جامع گرافیک

شرکت جامع گرافیک فعالیت خود را از سال ۱۳۷۵ با هدف ایجاد یک تغییر آشکار در صنعت طراحی و اجراء در ابعاد و اندازه کشورهای پیشرفته آغاز نمود.

    • پشتوانه قوی علمی و فنی مبتنی بر دانش و فنون روز دنیا
    • درک عمیق از الزامات تضمین کیفیت و لزوم توجه به استانداردهای فنی و مدیریتی
  • توجه ویژه به منابع انسانی بعنوان مهمترین رکن پایداری

عناوین فوق ، جامع گرافیک را در مدت کوتاهی به پیشرفت قابل توجهی رساند بگونه ای که هم اکنون فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه ای آن در قالب دپارتمان فنی- تخصصی در حال انجام است.

    • تبلیغاتی
    • بازرگانی
  • طراحی و اجراء صنعتی

شرایط پیشرفت و پایداری این توسعه یافتگی در ارج نهـادن به نیروهای متخصص و کارآمد و استقرار دائمی یک سیستم تعیین و تضمین کیفیت است که جامع گرافیک، هر دو این مقوله را در ساختار تشکیلاتی خود لحاظ نموده است.

مدیریت منابع انسانی و دپارتمان مدیریت کیفیت، این رسالت مهم را عهده دار هستند و امید می رود که در سایه این توانایی علمی و فنی از یک سو و استقرار مستمر کیفیت و توجه ویژه به آن از سوی دیگر با همت تک تک اعضاء خانواده جامع گرافیک شاهد پیشرفت روز افزون باشیم.

در حاليكه صنعت تبليغات مكان اصلي خودرا در بازار دنیا به دست مـي آورد، افزايش حجـم آگهي هاي تبلياتي در رسانه هاي گروهي مانند راديـو، تلويزيون و مطبوعات ومـوفقيت عرضه آگهي بـر تابلوهاي شهري واتوبوس ها ازسويي نشان دهنده رشد صنعت تبليغات است واز سوي ديگرتاييد كننده ايـن امر است كه گام برداشتن به سوي شكوفايي و رونق اقتصادي بدون در نظر گرفتن نقش با اهميت تبليغات امكان پذيرنيست.

درسـراسـر جهان مديـران با تجـربه و صاحبان صنايع موفق، از تاثير مثبت تبليغات بر فـروش كالاها وخدمات خود آگاهنـد و در چارچـوب برنامه هاي دورانديشـانه از اين ابزار موثر در جهت پيشبرد اهـداف خود سـود مي جوينـد. لكـن در كشـور ما هنـوز بعضـي از مديـران وصاحـبان صنايع از نيـروي تاثيـر تبليغات زيـركانه وكارشناسانه واهميت ويژه آن، غافلند وگروهي ديگر نيز راه استفاده مطلـوب از آن را نمـي داننـد و لـذا بـه علـت عـدم مشـاوره بـا كـارشنـاسـان و فقدان مطالعـه و بررسي هاي لازم، خود را از فـوايد برنامه ريزی هاي اصولي و اتخاذ يك استراتژي خلاق و حرفه اي محروم مي كنند و بودجه هاي تبليغاتي خود را به هرز مي دهند.

تدوين يـك استراتژي مناسب بدون مطالعه و بـررسي عوامل بـازار و متغيـرهاي فـروش، امكان پذير نيـست لذا استفاده از تبليغات در وسايل ارتباط جمعي قـبل از بررسي مشكلات بازاريابي و فـروش يك موسسه، كاملا غير حرفه اي و غير صنعتي است. اينجاست كه يك موسسه تبليغاتي كارآمد نقشي موثر و سازنـده ايفا ميكند.

ما در جامع گرافيك پـيش از انتخاب يـك رسـانه بـرا ي آگهي محصول شما و انـتقال پيـامتـان بـه مصـرف كنندگان، مـوقعيت بازاريابـي و فـروش محصـولات يا خدمات در سـازمان شما را مـورد بررسي دقـيق قـرار خواهيـم داد. در ايـن مـرحله كليـه آمـار و اطلاعات لازم ماننـد روش و تـكنيـك بازاريابي و فـروش، نوع بستـه بنـدي، كـيفيت لـوگـو و آرم  مـوسسـه، سيـاست قيـمت گـذاري، وضعيت شـركتهاي رقيب و محصولات آنها، روش بازاريابي وتبليغات رقبا، مشخصات فـردي و اجتماعي مصـرف كنندگان، انگيـزه هاي خـريد و مصـرف محصـولات مورد نظـر و ساير اطلاعات  لازم  گـرد آوري شـده و پـس از بـررسـي و تحلـيل و مشـورت با مـديران سازمـان شما، اسـتراتـژي بازاريابي منسـجمي طـراحي خـواهد شـد كـه بـراسـاس آن يـك برنامه ريزي اصولی تبلیغاتی برای رسانه های گروهی به نام مدیا پلان  Media Plan  تنظیم می شود.

آنگاه هنرمنـدان ما جنبه هاي هنـري كـار را بـررسـي خواهـند كــرد و بــستـه بـه نــوع محصـول  يا خدمات، بهتـرين شعـارها، تصـاوير، مضمون ها و تم ها را بـا استفاده از پيشـرفتـه تريـن تكنيـك هاي هنـري انتخاب مـي كنند. سپـس تبليغات بازرگانـي در راستاي هدفي مشخص، برمبناي يك استراتژي  حـرفه اي و با هماهنـگي كامل با سيـاست هاي فـروش و بازاريابـي سازمـان شما ارائـه خواهـد گرديد.

از اينرو آن واحد بايد بداند؛

– چگونه بودجه معين وچه بسا محدود خود را براي موثرترين تبليغ هزينه كند ؟

– براي تبليغ آنچه مي خواهند عرضه كنند، از چه شيوه هايي سود جويد ؟

جامـع گرافيـك با در اختيـار داشتـن مشـاورين كارآمـد و بـاسـابقـه فـرهنگي و تبلـيغاتـي بيست سـاله هنـرمنـدان با استـعداد، گرافيـست هـاي شنـاختـه شـده، همـكاران با تـجربه شـما را ياري خواهند كرد تا تـصوير بهتـري از سازمان خود ارائه و با اين تصويـر سود بيشتري را تضمين كنيد.

جامع گرافيـك افتخـار دارد تا حاصل تلاش و تجربه خود را بـشرح زيـر تقديم دارد :

–  از طراحی تا چاپ (مجهز به سایت طراحی، لیتوگرافی و چاپخانه)

–  برگزاری سمینار

–  مشاوره تبليغاتی

–  مدیاپلان يا برنامه ريزي آگهي در وسايل ارتباط جمعي

–  تشويق، توسعه و ترويج فروش

–  برنامه ريزي خلاقانه، خدمات گرافيكي، فرهنگي وهنري

–  روابط عمومي

–  طراحي و اجراي غرفه نمايشگاهي و دكوراسيون داخلي

–  عكاسي و فيلمسازي صنعتي و تبليغاتي و انيميشن

–  هداياي تبليغاتي

–  تبليغات شهري بر روي تابلوها، اتوبوس ها و ترمينال ها

سازمانها و موسساتي كه تا كنون با آنها افتخار همكاري داشته ايم:

شرکت داروسازی کیمیدارو (مجری امور چاپی بخش تبلیغات) – بانک قوامین (مشاور و مجری) – شرکت سرما آفرین (طراحی و مجری امور چاپی) – شرکت سینا کاشی (مشاور و مجری) – شـركـت كـراس چـرخ (مشاور و مجری) ـ  شـركت بازرگـانـي توانـگر قشم ( سوپـرا)(مشاور و مجری) ـ شـركت آمينـه گسـتر(مشاور و مجری) ـ شـركـت شـكلات هـديـه (مشاور و مجری)  ـ شركت ايـكات (مجری امور هدایا)  ـ شـركت گلـرنـگ (مجری امور چاپی بخش تبلیغات)  ـ شـركت پاكـان   (طراحی بسته بندی) ـ شـركت مـرواريـد داران (مشاور و مجری) ـ شـركت پارايه (مشاور و مجری) ـ شركت بيمه الـبرز (طراحی و مجری امور چاپی) ـ شـركت ايـرانـوكـيا (مجری امور چاپی) ـ شركـت صـا ايران (مجری امور چاپی)ـ شـركت صنايع ورق (مشاور و مجری) ـ شركت سپهر الكتريك (مشاور و مجری) – شرکت آماتیس کیش (سانیو) (مجری امور چاپی و سمینار) – شرکت گلد ایران (ال جی) (مجری سمینار) –  شـركـت  سـايـپـا (مجری امور هدایا) – شـرکـت گاز ســو(مجری امور چاپی) – شـرکـت داروسازی کـوثـر (طراحی بسته بندی و مجری امور هدایا)  – شرکت ام ، تـی، ان(مجری امور چاپی) – شرکت سهند آوای یاران (مجری امور چاپی)- دانشگـاه تربیت مـدرس (طراحی جلد کتب دانشگاهی)- شـرکـت کـار براتـور ایــران (مجری امور هدایا)- شـرکـت ا بـا را (مجری امور چاپی)- شـرکـت  هواپیمـایی لـوفتـا نـزا (مجری امور چاپی)- شـرکـت  ایـنـتـرلاک (مجری امور چاپی)- گـروه صنعتی بـوتـان (مجری امور چاپی و هدایا)- مـرکـز مطالعـات تکنـولـوژی ( مجری امور چاپی)- شـرکـت  بـهـفـود (طراحی و مجری امور چاپی)- شرکت  المـاسـه سـاز ( مشاور و مجری)- شـرکـت  بـبـک (طراحی بسته بندی)- صنـایع غـذایـی مجیـد (مجری امور چاپی)– شرکت راسن درمان   (مجری امور چاپی)– شرکت پاکسان (مجری امور چاپی و هدایای بخش تبلیغات) – شرکت تکفام (مجری امور چاپی) – شرکت کاشی الماس کویر رفسنجان (مجری امور چاپی) – شرکت پارسیان کالیس  (مجری امور چاپی) – شرکت پرشیا ارس خاورمیانه (مجری امور چاپی) – شرکت سازیبا (مجری امور تبلیغاتی) .

cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans