About us

به نام خدا


شرکت جــامع گرافیک فعالیت خود را از سال 1375 با هدف ایجــــاد یک تغییر آشکار در صنعت طراحی و اجراء در ابعاد و اندازه کشورهای پیشرفته آغاز نمود

پشتوانه قوی علمی و فنی مبتنی بر دانش و فنون روز دنیا •
درک عمیق از الزامات تضمین کیفیت و لزوم توجه به استانداردهای فنی و مدیریتی •
توجه ویژه به منابع انسانی بعنوان مهمترین رکن پایداری •

عناوین فوق ، جـــامع گرافیک را در مدت کـــوتاهی به پیشرفت قابل توجهـــی رساند بگــونه ای که هم اکـنون فعالیتهای تحقیقاتی و توسعه ای آن در قالب دپارتمان فنی- تخصصی در حال انجام است

تبلیغاتی •
بازرگانی •
طراحی و اجراء صنعتی •

شرایط پیشرفت و پایداری این توسعه یافتگی در ارج نهـادن به نیروهای متخصص و کارآمد و استقرار دائمی یک سیستم تعیین و تضمین کیفیت است که جــــامع گرافیک ، هر دو این مقوله را در ساختار تشکیلاتی خود لحــاظ نموده است

مدیریت منـابع انسانی و دپارتمان مدیریت کیفیت، این رسالت مهم را عهده دار هستند و امیـد می رود که در سایه این توانایی علمی و فنی از یک سو و استقرار مستمر کیفیت و توجـــه ویژه به آن از سوی دیگر با همت تک تک اعضاء خانواده جامع گرافیک شاهد پیشرفت روز افزون باشیم. در حاليكه صنعت تبليـغات مكان اصلي خـودرا در بازار دنیا به دست مـي آورد، افزايـش حجـم آگهي هاي تبليـغاتي در رسانـه هاي گروهي مانند راديـو ، تلويزيون و مطبوعات ومـوفقيت عرضه آگهي بـر تابلوهاي شهـري واتوبوس ها ازسويي نشان دهنده رشد صنعت تبليغات است واز سوي ديگرتاييـد كننـده ايـن امـر است كه گام برداشتن به سوي شـكوفايي و رونق اقتـصادي بـدون در نظر گرفتن نقش با اهميت تبليغات امكان پذيرنيست

درسـراسـر جهان مديـران با تجـربه وصاحبان صنايع موفق، ازتاثيرمثبت تبليغات بر فـروش كالاها وخدمات خودآگاهنـد ودر چهارچـوب برنامه هاي دورانديشـانه ازاين ابزار موثر در جهت پيشبرد اهـداف خود سـود مي جوينـد . لكـن در كشـور ما هنـوز بعضـي از مديـران وصاحـبان صنايع از نيـروي تاثيـر تبليغات زيـركانه وكارشناسانه واهميت ويژه آن، غافلند وگروهي ديگر نيز راه استفاده مطلـوب از آن را نمـي داننـد و لـذا بـه علـت عـدم مشـاوره بـا كـارشنـاسـان وفقـدان مطالعـه و بررسـي هاي لازم، خود را ازفـوايد برنامه ريزی هاي اصولي و اتخاذ يك استراتژي خلاق و حرفه اي محروم مي كنندو بودجه هاي تبليغاتي خود را به هرز مي دهند

تدويـن يـك استـراتژي مناسب بدون مطالعه وبـررسي عوامـل بـازار و متغيـرهاي فـروش، امكان پذير نيـست لذا استفاده از تبليـغات دروسايل ارتـباط جمعي قـبل ازبـررسي مشكـلات بازاريابـي وفـروش يـك موسسه، كاملا غير حرفه اي و غير صنعتي است . اينجاست كه يك موسسه تبليغاتي كارآمد نقشي موثر و سازنـده ايفا ميكند

ما در جامع گـرافيك پـيش از انتـخاب يـك رسـانه بـرا ي آگـهي محصول شما و انـتقال پيـامتـان بـه مصـرف كننـدگان مـوقعيت بـازاريابـي و فـروش محصـولات يا خدمـات در سـازمان شما را مـورد بررسـي دقـيق قـرار خواهيـم داد. در ايـن مـرحله كليـه آمـار و اطلاعـات لازم ماننـد روش و تـكنيـك بـازاريـابي و فـروش نوع بستـه بنـدي كـيفيت لـوگـو و آرم مـوسسـه سيـاست قيـمت گـذاري وضـعيت شـركتـهاي رقيب و محصولات آنها روش بازاريابي و تبليغات رقبا مشخصات فـردي و اجتماعي مصـرف كننـدگان انگيـزه هاي خـريد و مصـرف محصـولات مورد نظـر و ساير اطلاعات لازم گـرد آوري شـده و پـس از بـررسـي و تحلـيل و مشـورت با مـديران سازمـان شما اسـتراتـژي بازاريـابي منسـجمي طـراحي خـواهد شـدكـه بـراسـاس آن يـك برنامه ريزي اصولی تبلیغاتی برای .رسانه های گروهی به نام مدیا پلان تنظیم می شود

آنگاه هنـــرمنـدان ما جنبـه هاي هنـري كـار را بـررســي خواهـندكــرد و بــستـه بـه نــوع محصـول يا خدمات بهتـرين شعـارها تصـاوير مضمون ها و تم ها را بـا استفاده از پيشـرفتـه تــريـن تكنيـك هاي هنـري انتخاب مـي كنند . سپـس تبليغات بازرگانـي در راستاي هدفي مشخص برمبناي يك استراتژي حـرفه اي و با هماهنـگي كامل با سيـاست هاي فـروش و بازاريابـي سازمـان شما ارائـه خواهـد گرديد. از اينرو آن واحد بايد بداند؛

?چگونه بودجه معين و چه بسا محدود خود را براي موثرترين تبليغ هزينه كند -
?براي تبليغ آنچه مي خواهند عرضه كنند از چه شيوه هايي سود جويد -

جامـع گرافيـك با در اختيـار داشتـن مشـاورين كارآمـد و بـاسـابقـه فـرهنـگي و تبلـيغـاتـي بيست سـاله هنـرمنـدان با استـعداد، گرافيـست هـاي شنـاختـه شـده همـكاران با تـجربه شـما را ياري خواهند كرد تا تـصوير بهتـري از سازمان خود ارائه و با اين تصويـر سود بيشتري را تضمين كنيد.

: جامع گرافيـك افتخـار دارد تا حاصل تلاش و تجربه خود را بـشرح زيـر تقديم دارد

از طراحی تا چاپ -
برگزاری سمینار -
مشاوره تبليغاتی -
مدیاپلان يا برنامه ريزي آگهي در وسايل ارتباط جمعي -
تشويق ، توسعه و ترويج فروش -
برنامه ريزي خلاقانه ، خدمات گرافيكي ، فرهنگي و هنري -
روابط عمومي -
طراحي و اجراي غرفه نمايشگاهي و دكوراسيون داخلي -
عكاسي ، فيلمسازي صنعتي و تبليغاتي و انيميشن -
هداياي تبليغاتي -
تبليغات شهري بر روي تابلو ها ، اتوبوس ها و ترمينال ها -

سازمانها و موسساتي كه تا كنون با آنها افتخار همكاري داشته ايم :
شرکت داروسازی کیمیدارو ( مجری امور چاپی بخش تبلیغات ) - شرکت سرما آفرین ( طراحی و مجری امور چاپی ) - شرکت سینا کاشی ( مشاور و مجری ) - شـركـت كـراس چـرخ ( مشاور و مجری ) ـ شـركت بازرگـانـي توانـگر قشم ( سوپـرا)( مشاور و مجری ) ـ شـركت آمينـه گسـتر( مشاور و مجری ) ـ شـركـت شـكلات هـديـه ( مشاور و مجری ) ـ شركت ايـكات ( مجری امور هدایا ) ـ شـركت گلـرنـگ ( مجری امور چاپی بخش تبلیغات ) ـ شـركت پاكـان ( طراحی بسته بندی ) ـ شـركت مـرواريـد داران ( مشاور و مجری ) ـ شـركت پارايه ( مشاور و مجری ) ـ شركت بيمه الـبرز ( طراحی و مجری امور چاپی ) ـ شـركت ايـرانـوكـيا ( مجری امور چاپی ) ـ شركـت صـا ايران ( مجری امور چاپی )ـ شـركت صنايع ورق ( مشاور و مجری ) ـ شركت سپهر الكتريك ( مشاور و مجری ) - شرکت آماتیس کیش (سانیو) ( مجری امور چاپی و سمینار ) - شرکت گلد ایران (ال جی) ( مجری سمینار) - شـركـت سـايـپـا ( مجری امور هدایا ) - شـرکـت گاز ســو( مجری امور چاپی ) - شـرکـت داروسازی کـوثـر ( طراحی بسته بندی و مجری امور هدایا ) – شرکت ام تـی ان( مجری امور چاپی ) - شرکت سهند آوای یاران ( مجری امور چاپی )- دانشگـاه تربیت مـدرس ( طراحی جلد کتب دانشگاهی )- شـرکـت کـار براتـور ایــران ( مجری امور هدایا )- شـرکـت ا بـا را ( مجری امور چاپی )- شـرکـت هواپیمـایی لـوفتـا نـزا ( مجری امور چاپی )- شـرکـت ایـنـتـرلاک ( مجری امور چاپی )- گـروه صنعتی بـوتـان ( مجری امور چاپی و هدایا ) - مـرکـز مطالعـات تکنـولـوژی ( مجری امور چاپی ) - شـرکـت بـهـفـود ( طراحی و مجری امور چاپی )- شرکت المـاسـه سـاز ( مشاور و مجری )- شـرکـت بـبـک ( طراحی بسته بندی )- صنـایع غـذایـی مجیـد ( مجری امور چاپی )– شرکت راسن درمان ( مجری امور چاپی )– شرکت پاکسان ( مجری امور چاپی بخش تبلیغات ) – شرکت تکفام ( مجری امور چاپی ) – شرکت کاشی الماس کویر رفسنجان ( مجری امور چاپی ) – شرکت پارسیان کالیس ( مجری امور چاپی )

فهرست مدیران

مدیر عامل : سید حبیب الله سادات موسوی -
مدير بازرگاني : دكتر فقيه -
مدير مالي : مسعود بهشتي -
مدير طراحي : تهمينه شيرزاديان -
مدیر داخلی : شهره اسدی -
مدیر آتلیه : امیر علی جوادیان -
مدیر آی تی : صدرا شکوهی -

 

::
Version 1.1 Uploaded [ December 2005 ]
 
::
Full | FLASH | version complated
::    
::    
::    
::    
::    
 
بارگذاری نخستین نسخه از وب سایت رسمی شرکت
::
 
انتشار و پخش شماره اول مجله لوازم خانگی
::
 
طراحی و مدیریت بازاریابی و فروش و پخش اولین محصول خرماشکلاتی در ایران با نام شوکورطب با همکاری شرکت شکلات هدیه در سال ۱۳۸۳
::
    ::
    ::
 
  1024 x 768 RO Designed by JAMEGRAPHIC webdesigner | Adobe Photoshop CS2.0 | Adobe Illistrator 10.0 | FLASH MX2004 | Dreamwaever MX | Frontpage 2003 .... This page update weeking این صفحه بصورت هفتگی بروز رسانی می گردد... کلیه حقوق سایت متعلق به جامع گرافیک می باشد  
HOME PAGE ABOUT JAMEGRAPHIC SERVICES SAMPLE OR PRODUCTS LINKS & DOWNLOADS CONTATC JAMEGRAPHIC